Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Náš   Pán   Ježiš   Kristus   nám   ukázal   cestu   spásy,   ktorá   vedie   z   časnosti   nášho   pozemského   prebývania   do domu   jeho   a   nášho   nebeského   Otca.   Nechcel,   aby   sme   ostali   bez   jeho   pomoci,   aj   keď   on   sám   vystúpi   na nebesia.   Zanechal   nám   sedem   sviatostí   ako   prostriedky   spásy   a   ďalšiu   sviatosť,   ktorou   je   jeho   Nevesta Cirkev, ktorá v jeho mene sviatosti vysluhuje. O    tejto    CESTE,    na    ktorej    sme    všetci    pútnikmi,    nám    hovorí    pápež    František    prostredníctvom    svojich príhovorov na Generálnych audienciách. Spoločne kráčame v búrkach našich čias a pritom si spievame, hovorieval sv. biskup Augustín. Aj   v   Janovej   Lehote   je   dostatok   kresťanov,   ktorí   ochotne   kráčajú   po   Kristových   cestách,   ktoré   nám   v súčasnej dobe ukazuje pápež František. Poďme   a   kráčajme   cestami   viery   povzbudení   jeho   slovami,   ktoré   adresuje   Cirkvi   na   začiatku   21.   Kristovho storočia.
Sviatosti podľa pápeža Františka - Krst Dnes začíname sériu katechéz o sviatostiach, a prvá sa týka krstu. Milou zhodou okolností práve na nasledujúcu nedeľu pripadá sviatok Pánovho krstu. 1. Krst je sviatosť, na ktorej sa zakladá naša viera a ktorá nás zaštepuje ako živé výhonky do Krista a do jeho Cirkvi. čítaj viac
Sviatosti podľa pápeža Františka - Krst 2 Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Minulú stredu sme začali krátky cyklus katechéz o sviatostiach počnúc krstom. Pri tejto sviatosti by som chcel ostať aj dnes, aby som zdôraznil jej veľmi dôležité účinky, ktoré sa prejavujú v tom, že z nás vytvára živé časti Kristovho tela a Božieho ľudu. čítaj viac
Sviatosti birmovania a jej prejavy v živote kresťana „Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V tejto tretej katechéze o sviatostiach sa zastavíme pri birmovaní alebo krizmácii, ktorú je potrebné chápať v kontinuite s krstom, s ktorým je neoddeliteľne spojená. Tieto dve sviatosti spoločne s Eucharistiou tvoria jedinú spásnu udalosť, čítaj viac
Eucharistia ako hostina „Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dobrý deň, hoci to nie je pekný deň, však? Je trochu škaredo! Dnes vám budem hovoriť o Eucharistii. Eucharistia je v srdci „kresťanskej iniciácie“ spolu s krstom a sviatosťou birmovania a ustanovuje žriedlo samotného života v Cirkvi. čítaj viac
Eucharistia ako hostina č.2 Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V minulej katechéze som objasnil, ako nás Eucharistia uvádza do naozajstného spoločenstva s Ježišom a do jeho tajomstva. Teraz si môžeme položiť niektoré otázky, týkajúce sa vzťahu medzi Eucharistiou, ktorú slávime, a naším životom ako Cirkvi alebo ako jednotlivých kresťanov. čítaj viac
Sviatosť zmierenia „Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Prostredníctvom sviatostí kresťanskej iniciácie, krstu, birmovania a Eucharistie, človek dostáva nový život v Kristovi. Zatiaľ máme tento život, ako všetci vieme, „v hlinených nádobách“ čítaj viac
Sviatosť pomazania chorých „Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Predpovede počasia nadnes hlásili dážď a vy ste predsa prišli! Ste odvážni! Blahoželám... Chcel by som vám rozprávať o sviatosti pomazania chorých, ktorá nám umožňuje priam rukou nahmatať spolucítenie Boha s človekom. čítaj viac
Sviatosť kňazstva „Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Mali sme už príležitosť zdôrazniť, že tri sviatosti, krst, birmovanie a Eucharistia, spoločne tvoria tajomstvo kresťanskej iniciácie, jedinečnú veľkú udalosť milosti, ktorá nás znovuzrodzuje v Kristovi. Je základným povolaním, ktoré nás všetkých spája v Cirkvi ako učeníkov Pána Ježiša. čítaj viac
Sviatosť manželstva Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes zakončíme cyklus katechéz o sviatostiach, budeme hovoriť o manželstve. Táto sviatosť nás privádza do srdca Božieho plánu, ktorý je plánom zmluvy s jeho ľudom, s nami všetkými, je to plán spoločenstva. Na začiatku knihy Genezis, prvej knihy Svätého písma, sa v zavŕšení rozprávania o stvorení hovorí... čítaj viac