Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Rímskokatolícka cirkev                                                                                                                                         Farnosť Janova Lehota OZNAMY: 23. september – 30. september 2018 23. september 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                                                                                          Nedeľa Za farníkov                                                   10.30                                                                                                                                                                 24. september                                                           Pondelok 25. september                                                                                   Utorok Na úmysel otca biskupa                           8.00                                                                                                                                                    26. september                                                                                        Streda Za Božie požehnanie a zdravie pre otca biskupa           18.00              27. september                                                                                                                 Štvrtok Na úmysel                                                18.00 28. september                                                                                                                           Piatok + Pavel Müller nedožité 90. narodeniny a za rodičov 18.00 29. september                                                                                                                        Sobota Na úmysel                                                     18.00 30. september         26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                                  Nedeľa           Za farníkov                                                10.30              V   dnešnú   nedeľu   máme   v   našej   farnosti   poklonu   Oltárnej   sviatosti.   Poklona   začne   o   15.   hod.   a potrvá   do   19.   hod.,   kedy   bude   aj   eucharistické   požehnanie.   Ďakujem   všetkým,   ktorí   sa   zapísali   na modlitbu    a    stráženie    podľa    časového    rozpisu.    Pozývam    všetkých,    aby    ste    kedykoľvek    v spomínanom   čase   prišli   do   kostola   a   zotrvali   chvíľu   v   modlitbe   pred   Pánom                                                      v Eucharistii. Ohlášky:   Dňa   29.   septembra   2018   chcú   v   našom   kostole   uzavrieť   sviatostné   manželstvo   Michal Husárik   a   Zuzana   Mičincová.   Kto   by   vedel   o   nejakej   cirkevnoprávnej   pre kážke,   nech   to   oznámi na   farskom   úrade.   Sobášny   obrad   týchto   snúbencov   bude   najbližšiu   sobotu                                                                     29. septembra o 16.30 hod. Obrad bude bez svätej omše. Ohlášky:   Dňa   13.   októbra   2018   chcú      vo   farskom   kostole   v   Lovči   uzavrieť   sviatostné   ma nželstvo Matúš   Angela   a   Zuzana   Lieskovcová,   bývajúca   v   Janovej   Lehote.   Kto   by   vedel                                                      o   nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Upratovanie kostola: skupina č. 7
Oznamy (pdf)