Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota

Prisľúbenia Najsvätejšieho srdca Ježišovho

 Ctitelia Najsvätejšieho srdca dosiahnu:

  1. Všetky milosti potrebné ich stavu 2. Pokoj v rodinách 3. Potechu vo všetkých protivenstvách 4. Ochrana v živote, ale osobitne v hodine smrti 5. Požehnanie na všetky podujatia 6. Žriedlo a nekonečné more milosrdenstva v Najsvätejšom srdci pre hriešnikov 7. Horlivosť vlažným dušiam 8. Horlivým dušiam pokrok v dokonalosti 9. Požehnanie domom, v ktorých uctievajú Obraz Najsvätejšieho srdca 10. Kňazom milosti pri práci na spáse duší 11. Tým, čo rozširujú pobožnosť Najsvätejšieho srdca, istotu, že budú zapísaní v samom Najsvätejšom Ježišovom srdci 12. Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že tým, čo vykonajú pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodinu smrti.   Modlitba zasvätenia: Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, zhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred tvojím oltárom; tvoji sme a tvoji chceme zostať. Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie spojiť, preto sa dnes každý z nás dobrovoľne zasväcuje tvojmu najsvätejšiemu Srdcu. Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa. Zmiluj sa nad nimi dobrotivý Ježišu, a všetkých strhni k svojmu svätému Srdcu. Daruj svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť, daj všetkým národom poriadok a pokoj, nech zo všetkých končín zeme zaznieva jeden hlas: Sláva Božskému Srdcu, ktoré nám prinieslo spásu, jemu česť a chvála naveky. Amen.
Aleluja. Chvála Ti, Pane. Milujem Ťa Pane, lebo si vypočul môj prosebný hlas, lebo svoj si sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval. Keď ma omotali povrazy smrti a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia, keď som sa ocitol v súžení a trápení, vzýval som meno Pánovo: "Pane, zachráň môj život!" Milostivý a spravodlivý je Pán, náš Boh sa zľutúva. Pane, Ty ochraňuješ maličkých; pomohol si mi, keď som bol v biede.
Znova sa, duša moja, upokoj, lebo Pán ti dobre urobil, lebo môj život zachránil od smrti, moje oči od sĺz a moje nohy pred pádom. Pane, som tvoj sluha, som tvoj sluha a syn tvojej služobnice. Ty si mi putá rozviazal: obetu chvály ti prinesiem.
Modlitba poďakovania Bohu
Modlitba za vlasť   Ant. Môj ľud bude bývať v príbytku pokoja, v spoľahlivých stánkoch a na bezpečných miestach.   V.: Ak Pán nestráži mesto. R.: Nadarmo bdejú jeho strážcovia.   Modlime sa.  Všemohúci Bože, s obdivuhodnou múdrosťou riadiš celý svet; vrúcne ťa prosíme za našu vlasť: daruj pravú múdrosť tým, ktorí nás zákonite spravujú, a všetkým občanom svedomitosť, aby sa medzi nami upevňovala svornosť a spravodlivosť a vládol trvalý pokoj a šťastie. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
© Farnosť Janova Lehota 2013