Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Katechéza Svätého Otca: Sviatosť birmovania a jej prejavy v živote kresťana Pri generálnej audiencii 29. januára 2014 na Námestí sv. Petra venoval pápež František katechézu sviatosti birmovania. Nadviazal tak na dve predchádzajúce katechézy venované krstu. Vysvetlil účinky sviatosti birmovania a pripomenul zodpovednosť rodičov a vychovávateľov za prípravu mladých k jej prijatiu. Povzbudil ich k tomu aj poukázaním na duchovné ovocie, ktoré prináša: „Keď prijmeme Ducha Svätého v našom srdci a necháme ho pôsobiť, sám Kristus sa v nás sprítomňuje a prejavuje sa v našom živote. Sám Kristus sa naším prostredníctvom bude modliť, odpúšťať, vlievať nádej a útechu, slúžiť bratom, stáť pri núdznych a pri najúbohejších, vytvárať spoločenstvo a zasievať pokoj.“ Pápež František tiež prezradil, že po ukončení cyklu o sviatostiach sa vo svojich katechézach plánuje podrobnejšie zamerať na sedem darov Ducha Svätého. Nasleduje plné znenie jeho dnešnej katechézy: „Drahí bratia a sestry, dobrý deň! V tejto tretej katechéze o sviatostiach sa zastavíme pri birmovaní alebo krizmácii, ktorú je potrebné chápať v kontinuite s krstom, s ktorým je neoddeliteľne spojená. Tieto dve sviatosti spoločne s Eucharistiou tvoria jedinú spásnu udalosť, nazvanú kresťanskou iniciáciou, v ktorej sme včlenení do Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, a stávame sa novým stvorením a členmi Cirkvi. Práve preto sa tieto tri sviatosti pôvodne slávili naraz v závere katechumenátnej prípravy, zvyčajne počas Veľkonočnej vigílie. Takto sa završoval priebeh formácie a postupného začlenenia do kresťanského spoločenstva, ktorý mohol trvať i niekoľko rokov. Krok za krokom sa pristupovalo ku krstu, potom k birmovaniu a k Eucharistii. Všeobecne sa hovorí o sviatosti „krizmácie“, čo znamená „pomazanie“. Prostredníctvom oleja, ktorý sa nazýva svätou krizmou, sme naozaj pôsobením Ducha Svätého pripodobnení Ježišovi Kristovi, ktorý je jediný pravý „pomazaný“, Mesiáš, Boží Svätý. Termín „birmovanie“ nám zas pripomína, že táto sviatosť so sebou prináša vzrast krstnej milosti, pevnejšie nás zjednocuje s Kristom, zdokonaľuje naše spojenie s Cirkvou, dáva nám osobitnú silu Ducha Svätého, aby sme šírili a bránili vieru, vyznávali Kristovo meno a aby sme sa nikdy nehanbili za jeho kríž (porov. KKC 1303). Je preto dôležité postarať sa o to, aby naše deti a mladí túto sviatosť prijali. Všetkým nám záleží na tom, aby boli pokrstení, čo je v poriadku, ale možno nemáme až takú starosť o to, aby prijali birmovku. Takto zostanú na polceste a neprijmú Ducha Svätého, ktorý je v kresťanskom živote veľmi dôležitý, pretože nám dáva silu kráčať dopredu. Zamyslime sa trochu každý z nás: naozaj nám záleží na tom, aby naše deti a naši mladí prijali birmovanie? Je to veľmi dôležité! Ak máte doma deti, mladých, ktorí túto sviatosť ešte neprijali a majú vhodný vek, urobte všetko preto, aby zavŕšili svoju kresťanskú iniciáciu a prijali silu Ducha Svätého. Je to dôležité! Prirodzene, je dôležité ponúknuť birmovancom dobrú prípravu, ktorej cieľom je viesť ich k osobnému priľnutiu k viere v Krista a vzbudiť v nich zmysel príslušnosti k Cirkvi. Birmovanie, ako každá sviatosť, nie je dielom človeka, ale Boha, ktorý sa stará o náš život takým spôsobom, že nás stvárňuje na obraz svojho Syna, aby nás urobil schopnými milovať tak ako on. Koná tak vliatím Ducha Svätého, ktorý svojím pôsobením preniká celú našu osobu a celý život, ako je to zjavné zo siedmich darov, ktoré Tradícia vo svetle Svätého písma vždy zdôrazňovala. Sedem darov. Nechcem sa vás pýtať, či si ich pamätáte, možno ich ovládate všetky. Ale vymenujem ich vo vašom mene. Aké sú to dary? Múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť a bázeň voči Bohu. Tieto dary nám udeľuje Duch Svätý práve
vo sviatosti birmovania. Do budúcna zamýšľam týmto darom venovať katechézy, ktoré budú nasledovať po katechézach o sviatostiach. Keď prijmeme Ducha Svätého v našom srdci a necháme ho pôsobiť, sám Kristus sa v nás sprítomňuje a prejavuje sa v našom živote. Sám Kristus sa naším prostredníctvom bude modliť, odpúšťať, vlievať nádej a útechu, slúžiť bratom, stáť pri núdznych a pri najúbohejších, vytvárať spoločenstvo a zasievať pokoj. Uvedomme si, aké je významné, že prostredníctvom Ducha Svätého sám Kristus prichádza konať toto všetko uprostred nás a pre nás. Preto je dôležité, aby deti a mladí prijali sviatosť birmovania. Drahí bratia a sestry, pripomeňme si, že sme prijali birmovanie! My všetci! Pripomeňme si to predovšetkým preto, aby sme poďakovali Pánovi za tento dar, a tiež aby sme ho prosili, aby nám pomáhal žiť ako opravdiví kresťania a kráčať vždy s radosťou podľa Ducha Svätého, ktorý nám bol darovaný.“
list si môžete stiahnuť v pdf tu: Sviatosť birmovania