Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Dňa 30. augusta 2014 sa uskutočnila púť Banskobystrickej diecézy do národnej svätyne v Šaštíne. Na tomto veľmi známom pútnickom mieste sa zišlo viac ako tri tisíc pútnikov. Medzi nimi aj pútnici z Janovej Lehoty.  Program púte začal modlitbou radostného ruženca o 9.45 hod. Hlavným bodom programu bola svätá omša so začiatkom o 10.30 hod., ktorú celebroval spolu s kňazmi diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec. Počas celého programu mali veriaci možnosť pristúpiť k svätej spovedi. Na začiatku slávnosti otca biskupa privítal don Ján Čverčko SDB, poverený pastoráciou pútnického miesta. Mons. Marián Chovanec vyjadril vďaku za veľké množstvo pútnikov, ktorí s nadšením a horlivosťou prišli prosiť a ďakovať k nohám Sedembolestnej. V homílii diecézny biskup najprv štatisticky priblížil počty dekanátov, farností a veriacich v diecéze. Banskobystrická diecéza má 16 dekanátov, 155 farností a 370 000 veriacich katolíkov z celkového počtu 600 000. Ďalej sa v homílii zamyslel nad odovzdanosťou Panny Márie do Božej vôle. Ona sama už svojím „fiat“ vyjadrila túžbu celkom sa odovzdať Bohu a byť jeho pokornou služobníčkou. Pannu Máriu počas jej života tu na zemi charakterizovali štyri slová – „verila, dúfala, milovala a nepohoršovala sa nad ničím.“ Verila, že jej Syn Ježiš už v jej lone je sám Boh a že sa uskutočňuje plán vykúpenia. Dúfala, nosila v sebe nádej na večný život. Milovala až do krajnosti, až na „Golgotu“, a tak miluje aj dnes svoje deti. Nepohoršovala sa nad ničím, Panna Mária ako prečistá Matka, Nepoškvrnená, bola celkom zasvätená Bohu už od malička a aj jej život bol naplnený čistotou. Biskup zároveň povzbudil veriacich, aby sa ani oni nepohoršovali nad slabosťami členov Cirkvi, lebo ani tie nás neodlúčia od Kristovej lásky. Po modlitbe po prijímaní pútnici z diecézy na čele s biskupom zverili Banskobystrickú diecézu pod ochranu Panny Márie. Potom udelil biskup všetkým pútnikom pápežské požehnanie spojené s úplnými odpustkami. Po skončení svätej omše generálny vikár Banskobystrickej diecézy, Mons. Branislav Koppal, predstavil dekanáty aj s rodinami, ktoré reprezentovali jednotlivé dekanáty. Patrik Špánik zj, ľf foto ľf