Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Obnova Ružencového bratstva V našej farnosti máme veľkú hodnotu: modlitbu ružencového bratstva. Modlitba ruženca, to je taká neviditeľná sila, vďaka ktorej môže Pán Boh posúvať veci dopredu. Modlitbou ruženca, ale aj každou inou modlitbou, prijímame Ježišove slová z dnešného evanjelia: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ Takáto dôležitá vec v našej farnosti si zaslúži svoju vážnosť, priestor, ale aj určité správne usporiadanie a fungovanie. V sobotu 28. apríla som sa stretol na fare s horliteľkou bratstva, p. Julkou Katreniakovou a horliteľkami jednotlivých ruží. Rozhodli sme sa, že sa podujmeme na obnovu nášho bratstva. Ďakujem im za ich ochotu a doterajšiu pomoc, že tá niť modlitby v našej farnosti zostala v celosti, neprerušená. Keď sa podujímame na obnovu bratstva, nič sa nemení v tom podstatnom: pokračujeme v modlitbe ako doteraz. No niektoré iné skutočnosti bude treba upraviť podľa stanov, postupne ich vysvetliť. Obnovu by sme začali od budúcej nedele, 6. mája. Máj je zároveň aj mariánskym mesiacom. Prvým krokom obnovy bude znovu prihlásenie do bratstva. O týždeň, v prvú nedeľu, pri výmene kartičiek dostanete od horliteľky ruže prihlášku. Tú vypíšete a potom ju sami vhodíte do pripravenej krabice pri vchode do kostola. Teda aj tí, čo ste už v jednotlivých ružiach, je potrebné opäť sa prihlásiť. Zároveň pri krabici budú aj čisté prihlášky pre tých, ktorí ešte nevstúpili do bratstva, no majú takú túžbu alebo o tom uvažujú. Na toto znovu prihlasovanie ponecháme čas dvoch týždňov. Potom budeme v obnove pokračovať. Michal Mališ Obnova Ružencového bratstva (2) V dnešnú nedeľu začíname znovu prihlasovanie do ružencového bratstva. Horliteľka ruže vám pri výmene ružencového tajomstva dá aj prihlášku. Potom ju už sami vypíšete a keď najbližšie prídete do kostola, vhodíte ju do krabice pri vstupe do kostola. Pri krabici budú ešte položené aj prihlášky pre tých, ktorí ešte nie sú v bratstve, ale chceli by doň vstúpiť. Na prihláške treba vypísať:  priezvisko a meno, adresu, telefón, formu účasti v Ružencovom bratstve a treba sa podpísať. Formy účasti v bratstve sú tri: Živý ruženec, Svätý ruženec a Večný ruženec. Najčastejšia forma je Živý ruženec, ktorý máme aj v našej farnosti. Ide o známu každodennú modlitbu desiatku ruženca, podľa pridelenej kartičky. Svätý ruženec obsahuje záväzok pomodliť sa za týždeň celý ruženec, to znamená všetky tajomstvá radostného ruženca, ruženca svetla a ruženca bolestného a slávnostného. Večný ruženec obsahuje záväzok pravidelného času bdenia raz za mesiac alebo raz za rok počas ktorého sa člen pomodlí celý ruženec, všetky tajomstvá. Je možnosť vybrať si naraz aj dve formy účasti                    v bratstve. Ale úplne postačí, keď sa prihlásime do doterajšej formy účasti v bratstve cez Živý ruženec. Na prihláške si môžete prečítať ešte viac informácii             o Ružencovom bratstve. Na znovu prihlasovanie bude vyhradený čas dvoch týždňov. Obnova Ružencového bratstva (3) Aj naďalej pokračujeme v znovu prihlasovaní do Ružencového bratstva. Ďakujem všetkým, ktorí tak už urobili. Pre tých, ktorí ešte uvažujú, je stále možnosť sa prihlásiť. Základným a podstatným záväzkom člena bratstva je osobitná úcta k Panne Márii prostredníctvom modlitby ruženca, v ktorejkoľvek zvolenej forme (Živý, Svätý alebo Večný ruženec). Členom môže byť pokrstený katolík, ktorý má minimálne 9 rokov veku. No z tejto vekovej hranice je možná aj výnimka. Aj mladšie deti sa už vedia pomodliť modlitbu Zdravas, Mária. Nesplnenie záväzkov neviaže člena bratstva pod hriechom. Hriešnym môže byť jedine nedbalosť pri ich plnení alebo pohŕdanie týmito záväzkami. Na prihláške boli niektoré základné údaje potrebné k evidencii. Nejde tu o žiadne osobné údaje. Môžu byť nejaké obavy pri uvedení telefónneho čísla. Môžem vás ubezpečiť, že nikto vám nebude zbytočne volať alebo iným spôsobom vás vyrušovať. Ide o to, aby bol nejaký kontakt v prípade nevyhnutnosti, napr. pri organizovaní nejakého stretnutia. Na prihláške je aj podpis. Týmto podpisom neberiete na seba nijaký iný záväzok, okrem modlitby, ktorá je zmyslom tohto bratstva. Tento podpis v žiadnom prípade nezaväzuje k nejakým finančným príspevkom do bratstva. Členstvo v bratstve nie je podmienené finančným príspevkom. Ak aj niekto chce finančne prispieť do bratstva, je to slobodné rozhodnutie člena. Tento podpis je ešte vyjadrením osobného záväzku a zodpovednosti. Osobne sa zaväzujem za pestovanie úcty k Panne Márii a Obnova Ružencového bratstva (4) Dnešnou nedeľou uzavrieme znovu prihlasovanie do Ružencového bratstva. Prihlášky budú spracované a potom budeme postupovať ďalej podľa stanov bratstva. Samozrejme, kto by mal túžbu vstúpiť do bratstva, môže tak urobiť kedykoľvek. Dnes spomeniem niektoré prísľuby Panny Márie, ktoré dala bl. Alanovi de la Roche, dominikánskemu kňazovi, ktorý založil prvé ružencové bratstvo. Tento kňaz žil v rokoch 1428 – 1475. Tým, čo sa budú modliť posvätný ruženec, Panna Mária cez tohto kňaza prisľúbila: Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie hlad. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú. Kto sa odovzdá môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi. Ihneď vyvediem z očistca duše oddané môjmu ružencu. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, to dosiahneš. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor. Spomenul som aspoň niektoré prísľuby Panny Márie, ktoré vyjadrujú veľké