Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Pôstna výzdoba nesie myšlienku púšte, do ktorej prúdi voda a krv zo stromu kríža. Podobne ako je na oltári znázornená voda a krv, podobne aj vo výzdobe je prítomný tento obraz. Ježišov prebodnutý bok sa stáva prameňom života aj uprostred púšte. Vo výzdobe je aj krčah, znázorňujúci, že každý človek môže prísť k Ježišovi a zadarmo sa napiť z jeho otvoreného boku. Voda z jeho boku chce prísť ku konkrétnemu človekovi a uhasiť mu smäd. Aj prorokovi Eliášovi, unavenému a žiadajúcemu si smrť, Pán posiela cez anjela krčah s vodou. Ním posilnený dostal znovu silu kráčať 40 dní a nocí cez púšť k Božiemu vrchu. Holubica umiestnená na strome je symbolom Ducha Svätého, ktorý Ježiša naplnil pri krste v Jordáne a vyviedol ho na púšť. Strom je zatiaľ akoby suchý. No je na ňom holubica. Tam, kde prichádza Duch Svätý, prebúdza sa nový život, aj púšť sa zazelená a rozkvitne. Pri ambone, kde sa číta Božie slovo, je tabuľa desiatich Božích prikázaní. Evanjelium, ktoré sa ohlasuje z tohto miesta, je naplnením starozákonného Desatora. Je tu aj tŕňový prút, ktorý naznačuje, že život podľa evanjelia nie je jednoduchý, môže priniesť aj ťažkosti, nepochopenie. Zároveň je upozornením, aby tŕnie neudusilo Božie slovo zasiate do nášho srdca.