Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
120. výročie zmeny titulu Farského kostola v Janovej Lehote (na obrázku je zobrazené miesto v Kronike farnosti, opisujúce zmenu titulu kostola) 23. október 1898 – 23. október 2018 Od 23. októbra 1898 je kostol zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu. Predtým bol zasvätený Narodeniu Panny Márie. Výročie si pripomenieme: vo štvrtok 25. októbra: 17.00 hod. - svätá omša hlavný celebrant: vdp. Jozef Kraus, dekan a farár z Litavy po svätej omši bude poklona pred Oltárnou sviatosťou a potom stretnutie na fare možnosť zapísať sa do Spoločenstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v nedeľu 28. októbra: 10.30 hod. - svätá omša po svätej omši agapé